Değişen Uluslarası İlişkiler Çerçevesinde Kamu Diplomasisi Ve Halkla İlişkilerin Müşterek Kavramları

Yazdır

foto

Doç. Dr. Vedat DEMİR

GİRİŞ

20. asır siyasi, ekonomik, teknolojik ve sosyal gelişmelerin çok hızlı yaşandığı bir zaman dilimi olmuştur. Özellikle teknolojik alandaki gelişmeler, buna bağlı olarak, ekonomik ve sosyal hayatı da değiştirmiş, daha önceki dönemlerde görülmemiş imkânları insanlara sunmuştur. Bu açıdan geride bıraktığımız yüzyıl, çok değişik tanımlamaların yanı sıra iletişim çağı olarak da nitelendirilmiştir. Bu nitelemenin en önemli sebeplerinden biri gelişmekte olan kitle iletişim araçları ve bunların insanlara sağladığı imkânlar olmuştur. 21. asra girerken en çok kullanılan kavramlardan biri ise “küreselleşme” (Globalization) kavramıdır. Çoğu kere gelişen ve dünyanın her tarafından olan bitenden insanları haberdar eden medya küreselleşmenin en önemli vasıtası olarak ortaya konmaktadır.

Küreselleşme (globalization) 1980'li yıllarda hukuki, ekonomik ve teknolojik değişimlerin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkmış bir kavramdır. Kimilerine göre kurulan yeni dünya düzeninin adıdır. Kimilerine göre insanlığın gelişme sürecinde yaşaması gereken kaçınılmaz bir olgudur. Bu olguyu savunanlar da karşıtları da küreselleşmenin bütün dünyayı her alanda etkilemekte olduğu hususunda müttefik görünmektedirler. Özellikle 1991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra pek çok kişi tarafından yeni bir dünya düzeninin ortaya çıktığı ve bütün ülkelerin bu düzene uymak zorunda kalacakları konusu sık sık vurgulanmaktadır.

Kamu diplomasisi, tatbikatları daha eskiye gitmekle birlikte yakın dönemde kullanılmaya başlamış bir kavramdır. Çok hızlı gelişen kitle iletişim vasıtaları, dünyadaki küreselleşme süreci, 1990 öncesi soğuk savaş döneminden çok farklı bir milletlerarası sistem ortaya çıkarmıştır. Artık sadece devletlerin ve hükümetlerin değil, bunların yanında millî ve milletlerarası sahada hükümet harici organizasyonların ve medyanın daha tesirli olduğu bir dünyada yaşanmaktadır. Bu süreç eski klasik diplomasi anlayışını da değiştirmiş, farklı aktörlerin olduğu farklı bir diplomasi ortaya çıkmıştır.

 

DEĞİŞEN ULUSLARASI İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE KAMU DİPLOMASİSİ VE HALKLA İLİŞKİLERİN MÜŞTEREK KAVRAMLARI